Revisionsnämnden

Kuvituskuva Kari Ylitalo. Ilmakuva Helsingin keskustasta.

Revisionsnämnden ordnar revisionen och utvärderingen av stadens förvaltning och ekonomi i enlighet med 14 kap. i kommunallagen. Nämnden har nio ledamöter och en personlig ersättare för varje ledamot. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamöter i stadsfullmäktige.

Nämnden utvärderar huruvida de verksamhetsmål och ekonomiska mål som fullmäktige har ställt för staden och stadskoncernen har uppnåtts och huruvida kommunens verksamhet, såsom avses i 6 § i kommunallagen, har ordnats på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Resultatet av utvärderingen presenteras för fullmäktige i den årliga utvärderingsberättelsen. Nämnden bereder ärenden gällande revisionen av förvaltningen och ekonomin, bland annat valet av stadens revisor, för beslut av fullmäktige.

Nämnden följer upp stadens och stadskoncernens förvaltning och ekonomi samt förändringar som sker i dessa. Den godkänner planen för organisering av revision av stadskoncernens dotterbolag och stiftelser, utser revisorskandidater för dessa och harmoniserar stadens och stadskoncernens revision.

Revisionsnämnden övervakar efterlevnaden av lagstadgade skyldigheter att göra redogörelser för bindningar och rapporterar om det till stadsfullmäktige.

Revisionsnämndens verksamhetsplan för 2021–2025 (pdf, på finska)

Den senaste utvärderingsplanen

Du kanske också är intresserad av

Bild: Kari Ylitalo