Beslutsfattande

Revisionskontoret bereder för nämnden de ärenden som ingår i dess befogenheter. Revisionsnämnden ansvarar för utvärderingen av huruvida de verksamhetsmål och ekonomiska mål som fullmäktige har ställt för staden och stadskoncernen har uppnåtts och huruvida verksamheten har ordnats på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden ansvarar även för beredningen av revisionsärenden som fullmäktige beslutar om och för harmoniseringen av revisionen inom stadskoncernen.

Verksamheten för revisionskontoret, som är underställt stadsfullmäktige och revisionsnämnden, styrs främst av stadens förvaltningsstadga (pdf) och revisionskontorets verksamhetsstadga (på finska).

Revisionsnämnden kommer att träffas totalt 13 gånger under 2024.

Plats för sammanträdet, såvida inget annat nämns: Revisionskontoret, Sörnäsgatan 1, konferensrummet.

Mer information om sammanträdena ges av revisionsnämndens sekreterare, Vilma Lamminpää, tfn 310 36581.

I tjänsten Beslut hittar du information om beslutsfattande i en sammanfattad och enkel form

Den nya tjänsten Beslut samlar ihop information som gäller stadens beslutsfattande på ett och samma ställe. I tjänsten hittar du information från beslut till tjänsteinnehavare, sammanträdesuppgifter och ordlista över beslutsfattande.