Lagstadgad redogörelse för bindning

Sidonnaisuuspalvelu.fi

Vi har tagit i bruk en ny webbtjänst för övervakning av redogörelser för bindningar.

Vi skickar anmälningsskyldiga en påminnelse om att uppdatera uppgifterna två gånger om året. Meddelanden från Sidonnaisuuspalvelu kommer från ProjectTop-adressen. Du kan använda också länken nedan för att uppdatera dina uppgifter.

Om du är en ny anmälningsskyldig och dina uppgifter inte finns i Sidonnaisuuspalvelu, kontakta först revisionskontoret: tarkastusvirasto(a)hel.fi.

Vissa bestämda av stadens förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna in en redogörelse om sina bindningar till revisionsnämnden.

I 84 § i kommunallagen föreskrivs det att en redogörelse ska lämnas för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Utgångspunkten är att den anmälningsskyldiga själv ansvarar för att upprätta redogörelsen av bindningar och för att hålla uppgifterna uppdaterade. Revisionskontoret skickar anvisningar om hur man gör en redogörelse av bindningar till den anmälningsskyldiga per e-post. Dessutom påminner man om uppdateringen av uppgifterna två gånger per år per e-post.

Revisionsnämnden övervakar efterlevnaden av redogörelseskyldigheten och lämnar redogörelserna för kännedom till stadsfullmäktige minst två gånger per år. Revisionsnämnden har i anknytning till sin övervakningsskyldighet möjlighet att uppmana anmälningsskyldiga att göra en ny redogörelse eller komplettera en redan inlämnad redogörelse. Förfarandet med begäran om komplettering kan inledas om bindningar som inte har redogjorts kommer till revisionsnämndens kännedom.

Uppgifterna publiceras på stadens webbplats, såvida inget annat föranleds av sekretessbestämmelserna.

En registerbeskrivning gällande redogörelser av bindningar finns att läsa på stadens webbplats. Den registrerades rättigheter och hur man kan hävda dem

Anvisningarna och listan över vanliga frågor kompletteras fortlöpande (länkarna finns längst ned på den här sidan). Revisionskontoret besvarar gärna frågor om detta!

tarkastusvirasto@hel.fi
controller Vilma Lamminpää, tfn 09 310 36581
stadsrevisor Hanna Parkkonen, tfn 09 310 36468
revisionschef Timo Terävä, tfn 09 310 43126

Du hittar mer information i tjänsten Beslut