OFGR-revisor

Inför revisionen av Helsingfors stads förvaltning och ekonomi utser stadsfullmäktige en revisionssammanslutning på förslag av revisionsnämnden och utgående från ett anbudsförfarande. Sammanslutningen ska utse en OFGR-revisor som ansvarig revisor.

Revisorn ombesörjer den lagstadgade revisionen av stadens förvaltning och ekonomi.

Revisorn kontrollerar:

  • om stadens förvaltning har skötts i enlighet med lagen och fullmäktiges beslut

  • om stadens bokslut och tillhörande koncernbokslut ger korrekta och tillräckliga uppgifter om kommunens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet i enlighet med regler och bestämmelser gällande upprättande av bokslut

  • om uppgifterna som getts om statsandelarna är korrekta samt

  • om stadens interna övervakning och riskhantering samt koncernövervakningen har ordnats på ett erforderligt sätt.

Revisorn ger fullmäktige en berättelse om varje räkenskapsperiod, där resultaten från revisionen presenteras. I berättelsen ska även föreslås huruvida bokslutet kan godkännas och huruvida ansvarsfrihet kan beviljas för organets ledamöter och den ledande tjänsteinnehavaren för organets uppgiftsområde (den redovisningskyldige).

Stadsfullmäktige utsåg 15.3.2023 KPMG Oy Ab till revisionssammanslutning för stadens förvaltning och ekonomi för åren 2023–2024. Ansvarig revisor är OFGR, CGR Jorma Nurkkala.

KPMG Oy Ab:s adress är Tölöviksgatan 3 A, 00100 HELSINGFORS
Postadress: PB 1037, 00101 HELSINGFORS
Telefonväxel: 0207 603 000.