JHT-Tilintarkastaja

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista varten kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä tarjouskilpailun perusteella tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisestä tilintarkastuksesta.

Tilintarkastaja tarkastaa:

  • onko kaupungin hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti

  • antavatko kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta

  • ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita, sekä

  • onko kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastaja antaa valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Kaupunginvaltuusto valitsi 15.3.2023 KPMG Oy Ab:n tarkastamaan kaupungin vuosien 2023–2024 hallintoa ja taloutta. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Jorma Nurkkala.

KPMG Oy Ab:n osoite on Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 HELSINKI
Postiosoite: PL 1037, 00101 HELSINKI
Puhelinvaihde: 0207 603 000.