Organisering av utvärderingen och revisionen

Revisionskontoret leds av revisionschef Timo Terävä, OFR. Revisionskontorets huvudprocesser är utvärdering, för vilken utvärderingschef Timo Cantell ansvarar, och revision, för vilken revisionschef Arto Ahlqvist, OFR, ansvarar. Kontaktuppgifterna till nyckelpersonerna finns under punkten kontaktuppgifter.

Ämbetsverket har 17 anställda. Av dem är fyra OFR-revisorer.

Utvärdering

Revisionskontoret hjälper revisionsnämnden i utvärderingsuppgifter i enlighet med 121 § i kommunallagen (410/2015). Enligt den har revisionsnämnden till uppgift att utvärdera huruvida de verksamhetsmål och ekonomiska mål som fullmäktige har satt har uppnåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten har ordnats på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Utvärderingsuppgiften omfattar även utvärdering av stadens strategi och åtgärdsprogrammen som genomför den. Föremålet för utvärderingen är kommunens verksamhet som helhet, vilket inkluderar verksamhet som baseras på ägande, avtal och finansiering samt samverkan mellan deltagande kommuner.

Utvärderingen genomförs i enlighet med utvärderingsplanen som revisionsnämnden godkänner årligen och den rapporteras i revisionsnämndens utvärderingsberättelse. Målet med utvärderingsverksamheten är att genom utvärderingsberättelsen och andra utvärderingsrapporter producera information för nämnden om stadens strategiska styrning och beslutsfattande.

Utvärderingsarbetet styrs av revisionsnämndens kommittéer. Vid kommittéernas möten behandlas utvärderingsämnen i enlighet med utvärderingsplanen och texter som ska ingå i revisionsnämndens utvärderingsberättelse bereds. Kommittéerna genomför även besök vid stadens och stadskoncernens objekt i anknytning till utvärderingsplanen.

Revision

Revisionskontoret hjälper revisionssammanslutningen som utsetts av stadsfullmäktige med den lagstadgade revisionen av stadens förvaltning och ekonomi. Kontrollerna görs i enlighet med planen som utarbetas med revisionssammanslutningen och revisionskontoret rapporterar om dessa till revisionssammanslutningen. Revisionssammanslutningen införlivar i sina egna rapporter även väsentliga revisionsobservationer som revisionskontoret har gjort.
Revisionerna enligt revisionsplanen som avser sektorerna/servicehelheterna och centralförvaltningen utförs som teamarbete.

Dessutom bereder revisionskontoret ett förslag gällande organiseringen av revisionen av bolag och stiftelser som ingår i Helsingfors stadskoncern.