Revisionsnämnden: Vi ska lära oss av ibruktagandet av personal- och löneförvaltningssystemet Sarastia

Helsingfors stad misslyckades med införandet av systemet Sarastia inom flera olika delområden, anser revisionsnämnden i sin utvärderingsberättelse 2022. Upphandlingen bereddes enligt en snabb tidtabell, tiden för förberedelserna inför ibruktagandet av Sarastia var för kort, systemet var inte färdigt när det togs emot och testningen av systemet och utbildningen för användarna var inte tillräckliga. Situationen förvärrades ytterligare av att den konversionsdata som överfördes till systemet innehöll fel. Revisionsnämnden anser att införandet var bristfälligt i fråga om ledningen, verksamhetsmodellerna, kunnande och systemets prestanda.

Revisionsnämnden är ett organ som lyder under stadsfullmäktige och har till uppgift att utvärdera hur staden når de mål som fullmäktige ställt upp. Bild: Sakari Röyskö

I samband med införandet av Sarastia satsades inte tillräckligt på att genomföra förändringen eller leda den. I början fastställdes ingen sådan chef för projektet som skulle ha haft ansvaret och resurserna för ett framgångsrikt genomförande av hela projektet. Staden misslyckades både med den externa och den interna kommunikationen. Till exempel upplevdes kommunikationen till personalen och stadsfullmäktige som otillräcklig. Felen i löneutbetalningen har försvårat vardagen för stadens arbetstagare, skadat stadens anseende och medfört betydande extra kostnader. De rekommendationer som revisionsnämnden anger i utvärderingsberättelsen gäller tilldelning av ett tydligt ledningsansvar, satsningar på förändringsledning, kommunikation samt utveckling av personal- och ekonomiförvaltningsprocesserna.

Tidiga mentalvårdstjänster har utvecklats under de senaste åren, men det är fortfarande svårt att få vård

Staden har vidtagit flera utvecklingsåtgärder i enlighet med stadsstrategin för att underlätta ungdomars och vuxnas tillgång till tidiga mentalvårdstjänster. Till exempel har staden utbildat sina anställda i frågor som gäller att stödja både studerandenas och vuxnas välbefinnande och psykiska hälsa, och läroanstalter har fått fler anställda inom elevhälsan. Mieppi-verksamheten med låg tröskel har utvidgats och man har infört bland annat korttidsterapi och handledd egenvård. Servicekedjan för mentalvårdstjänster för barn och unga samt separat för vuxna har utvecklats, men man har inte ännu gjort graderingen av vården. Enligt revisionsnämnden borde man införa graderingen snart och tydligt fastställa hur klienterna inom mentalvården framskrider i vårdkedjan samt de ansvariga instanserna för tjänsterna. Dessutom ska man säkerställa att både personalen och klienterna informeras om servicekedjan, graderingen av vården och anvisningarna.

I utvärderingarna av unga som studerar på andra stadiet och av tidiga mentalvårdstjänster för vuxna konstaterades dessutom att studerandevården och hälsostationerna också stöder personer med allvarligare symtom, som kan bli värre då det är svårt att få tillgång till fortsatt vård.

Revisionsnämnden anser att stadsfullmäktige ska kunna ställa upp mål för de viktigaste dottersammanslutningarna

Från och med budgeten för 2022 har stadsfullmäktige inte längre ställt upp mål för stadskoncernens dottersammanslutningar. I praktiken har stadsstyrelsen getts beslutanderätt i fråga om uppställandet av målen. Revisionsnämnden anser att de viktigaste dottersammanslutningarna borde ha mål som ska rapporteras till stadsfullmäktige. Även stadens revisor har i sin sammanfattande rapport för 2022 konstaterat att åtminstone de viktigaste dottersammanslutningarnas målsättningar borde ingå i det budgetförfarande som fullmäktige årligen godkänner för att den budgetmakt som fullmäktige har ska förverkligas. Exempel på betydande dottersammanslutningar är Helen Ab och Helsingfors Hamn Ab. Revisionsnämnden fäste också uppmärksamhet vid att det inte förrän 2023 hade fastställts någon ägarstrategi för stadens viktigaste dotterbolag Helen Ab, som inledde sin verksamhet redan 1.1.2015.

Goda erfarenheter av invånarnas delaktighet och bevarandet av grönområden inom planläggningen

Revisionsnämnden observerade i sina utvärderingar att stadsbornas möjligheter att delta i detaljplanläggningen är bättre än vad lagstiftningen förutsätter och att man vid planläggningen av bostadsområdena vanligtvis strävar efter att bevara grönområden och värdefulla naturobjekt. Eftersom planläggningen också genomför mål som gäller bostadsproduktion, anvisar man dock i vissa fall boende också i grönområden.

Utvärderingsberättelse till fullmäktige för behandling 21.6

Revisionsnämnden är ett organ som lyder under stadsfullmäktige och har till uppgift att utvärdera hur staden når de mål som fullmäktige ställt upp. Du kan läsa mer om temana ovan och de övriga teman som revisionsnämnden behandlar i sin utvärderingsberättelse 2022 på webbplatsen arviointikertomus.fi/sv.

Stadsfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen vid sitt möte 21.6.2023. Vid samma möte behandlas stadsstyrelsens och sektornämndernas utlåtanden om de iakttagelser som framförts i utvärderingsberättelsen.

Läs mer